gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Osnovne organizacione jedinice
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Sektor za konzularne poslove
+ larger fontnormal font- Smaller font
SEKTOR ZA KONZULARNE POSLOVE

Član 35.

Sektor za konzularne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

1) zaštitu interesa Republike Srbije, njenih državljana i domaćih pravnih lica u inostranstvu;
2) razvijanje veza sa građanima Republike Srbije koji se nalaze na radu i boravku u inostranstvu;
3) migracije i ostvarivanje saradnje s međunardnim organizacijama iz ove oblasti;
4) viznu politiku i njeno sprovođenje u diplomatsko-konzularnoj mreži;
5) oblast odbrane zemlje u vezi s boravkom vojnih obveznika Republike Srbije u inostranstvu;
6) pripreme i pregovore o zaključivanju međunarodnih ugovora iz konzularne oblasti;
7) saradnju s diplomatsko-konzularnim predstavništvima država akreditovanih u Republici Srbiji radi zaštite interesa njihovih državljana i pravnih lica;
8) pripremu i sprovođenje postupka zaključivanja i ratifikacije međunarodnih ugovora;
9) elektronsko evidentiranje i čuvanje originalnih primeraka međunarodnih ugovora i prateće dokumentacije;
10) učešće Republike Srbije u postupcima pred međunarodnim pravosudnim institucijama;
11) primenu prava međunarodnih organizacija;
12) druge poslove iz oblasti konzularnih odnosa i međunarodnopravnih pitanja.

Uže unutrašnje jedinice u Sektoru za konzularne poslove

Član 36.

U Sektoru za konzularne poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1) Odeljenje za konzularne poslove;
2) Odsek za putne isprave i prelete vazduhoplova;
3) Odsek za migracionu politiku, dijasporu i socijalne sporazume;
4) Odeljenje za viznu politiku (vizni centar);
5) Odeljenje za međunarodnopravne poslove.

Odeljenje za konzularne poslove

Član 37.

Odeljenje za konzularne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

1) izdavanje putnih isprava i viza u inostranstvu;
2) pružanje pomoći u slučajevima repatrijacije i deportacije državljanja Republike Srbije;
3) beležničke funkcije;
4) matičarske funkcije;
5) izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka;
6) zaštite imovinsko-pravnih interesa države, kao i domaćih pravnih i fizičkih lica u inostranstvu;
7) sticanje i gubitak državljanstva;
8) pružanje zaštite uhapšenim i osuđenim licima u inostranstvu;
9) pravne pomoći u građanskim i krivičnim stvarima;
10) ostvarivanje prava iz oblasti bračnih i porodičnih odnosa;
11) zaštitu poslovno nesposobnih državljana;
12) sporove koje vode država ili pravna lica Republike Srbije pred stranim sudovima ili arbitražama;
13) oblast odbrane zemlje u vezi s boravkom vojnih obveznika Republike Srbije u inostranstvu
14) pružanje pomoći i usluga domaćim brodovima i vazduhoplovima;
15) obeležavanje, uređivanje i održavanje grobova i spomen kosturnica Srba u inostranstvu;
16) pružanje obaveštenja o propisima Republike Srbije;
17) legalizaciju javnih isprava Republike Srbije i stranih javnih isprava u međunarodnom prometu;
18) čuvanje matičnih knjiga i izdavanje uverenja na osnovu njih;
19) druge konzularne poslove iz delokruga Odeljenja.

Uže unutrašnje jedinice u Odeljenju za konzularne poslove

Član 38.

U Odeljenju za konzularne poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1) Grupa za regionalne konzularne poslove I;
2) Grupa za regionalne konzularne poslove II;
3) Grupa za regionalne konzularne poslove III;
4) Grupa za reginaolne konzularne poslove IV;
5) Grupa za sistemska pitanja;
6) Grupa za legalizaciju i matične knjige;
7) Grupa za ostavine i sporove u inostranstvu;
8) Grupa za konzularni arhiv.

Grupa za regionalne konzularne poslove I

Član 39.

Grupa za regionalne konzularne poslove I obavlja sve konzularne poslove opisane u članu 43. ovog pravilnika u odnosu na Austriju, Lihtenštajn, Švajcarsku, Nemačku, Francusku, Monako, Španiju, Andoru, Portugal, Belgiju, Holandiju, Luksemburg, Veliku Britaniju, Irsku, Dansku, Švedsku, Norvešku, Finsku, Island, Poljsku, Češku, Slovačku, Letoniju, Estoniju i Litvaniju.

Grupa za regionalne konzularne poslove II

Član 40.

Grupa za regionalne konzularne poslove II obavlja sve konzularne poslove opisane u članu 43. ovog pravilnika u odnosu na Italiju, San Marino, Tursku, Grčku, Kipar, Bugarsku, Rumuniju, Albaniju, Mađarsku, Rusiju i evroazijske države.

Grupa za regionalne konzularne poslove III

Član 41.

Grupa za regionalne konzularne poslove III obavlja sve konzularne poslove opisane u članu 43. ovog pravilnika u odnosu na Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju.
Grupa za regionalne konzularne poslove IV

Član 42.
Grupa za regionalne konzularne poslove IV obavlja sve konzularne poslove opisane u članu 43. ovog pravilnika u odnosu na SAD, Kanadu, zemlje Srednje i Južne Amerike, Australiju, Novi Zeland i zemlje Azije i Afrike.

Grupa za sistemska pitanja

Član 43

Grupa za sistemska pitanja obavlja poslove koji se odnose na:
1) pripremu pravnih instrukcija iz oblasti konzularnih poslova koje su opšteg i sistemskog karaktera;
2) uređenje elektronske prezentacije konzularnih predstavništava Republike Srbije u svetu;
3) druge konzularne poslove opšteg karaktera iz delokruga Grupe.

Grupa za legalizaciju i matične knjige

Član 44.
Grupa za legalizaciju i matične knjige obavlja poslove koji se odnose na:

1) legalizaciju isprava u međunarodnom saobraćaju;
2) čuvanje drugog primerka matičnih knjiga koje vode diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije;
3) izdavanje izvoda i uverenja iz matičnih knjiga;
4) druge konzularne poslove iz delokruga Grupe.

Grupa za ostavine i sporove u inostranstvu

Član 45.

Grupa za ostavine i sporove u inostranstvu obavlja poslove koji se odnose na:

1) ostvarivanje naslednog prava građana Republike Srbije u inostranstvu;
2) ostvarivanje prava na ličnu ili porodičnu penziju, alimentaciju, životno osiguranje i naknadu štete;
3) druge konzularne poslove iz delokruga Grupe.

Grupa za konzularni arhiv

Član 46.

Grupa za konzularni arhiv obavlja arhivske poslove u Sektoru za konzularne odnose.

Odsek za putne isprave i prelete vazduhoplova

Član 47.

Odsek za putne isprave obavlja poslove koji se odnose na:

1) izdavanje diplomatskih i službenih pasoša;
2) postupak obezbeđenja saglasnosti za prelete stranih vazduhoplova preko teritorije Republike Srbije;
3) postupak obezbeđenja saglasnosti za prelete vazduhoplova Republike Srbije preko teritorije drugih država;
4) druge konzularne poslove u vezi s putnim ispravama i preletom vazduhoplova.

Odsek za migracionu politiku, dijasporu i socijalne sporazume

Član 48.

Odsek za migracionu politiku, dijasporu i socijalne sporazume obavlja poslove koji se odnose na:

1) unapređenje odnosa i razvijanja veza s građanima Republike Srbije koje se nalaze na radu i boravku u inostranstvu, posebno u oblasti očuvanja kulturnog i duhovnog identiteta i unapređenja organizacije i sadržaja rada udruženja građana Republike Srbije u svetu;
2) migracije i ostvarivanje saradnje s međunarodnim organizacijama iz ove oblasti;
3) obeležavanje, uređivanje i održavanje grobova i spomen kosturnica Srba u inostranstvu;
4) zaključivanje, ratifikovanje i primenu međunarodnih ugovora iz oblasti socijalnog osiguranja;
5) druge poslove u vezi sa migracijama, dijasporom i socijalnim sporazumima.

Odeljenje za viznu politiku (vizni centar)

Član 49.

Odeljenje za viznu politiku (vizni centar) obavlja poslove koji se odnose na:

1) Praćenje i analizu odnosa Republike Srbije sa Evropskom unijom i drugim državama u oblasti viznih režima; prati zakonodavstvo i propise Evropske unije i drugih zemalja, potpisnica Šengenskog sporazuma u oblasti vizne politike i viznog režima u cilju harmonizacije domaćeg zakonodavstva i prakse sa standardima EU i Šengena;
2) u okviru jedinstvenog viznog sistema, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, vodi evidencije o izdatim vizama i odbijenim zahtevima za izdavanje viza;
3) vrši kontrolu zakonitosti i usmerava rad DKP u oblasti vizne politike Republike Srbije;
4) obavlja poslove koji se odnose na zaključivanje, ratifikovanje i primenu međunarodnih ugovora u oblasti viznog režima i readmisije R.Srbije sa drugim državama;
5) prikuplja i obrađuje podatke i sačinjava analitičke materijale u vezi sa pitanjima iz svoje nadležnosti; prati i usmerava rad DKP iz svog delokruga; priprema materijale za međunarodne odnosno međudržavne susrete i posete; učestvuje u stručnoj i analitičkoj obradi materijala koje MSP dostavlja Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije, predsedniku Republike, kao i nadležnim organima državne uprave.

Uže unutrašnje jedinice u Odeljenju za viznu politiku (viznom centru)

Član 50.

U Odeljenju za viznu politiku (viznom centru) obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:
1) Grupa za viznu politiku;
2) Grupa za odobravanje viza.

Grupa za viznu politiku

Član 51.

Grupa za viznu politiku obavlja poslove koji se odnose na:

1) praćenje i analiziranje problematike odnosa sa Evropskom Unijom i drugim državama u oblasti viznih režima; praćenje zakonodavstva i propisa Evropske Unije i drugih zemalja, potpisnica Šengenskog sporazuma u oblasti vizne politike i viznog režima u cilju harmonizacije domaćeg zakonodavstva i prakse sa standardima EU i Šengena;
2) obavljanje poslove koji se odnose na zaključivanje, ratifikovanje i primenu međunarodnih ugovora u oblasti viznog režima i readmisije R.Srbije sa drugim državama;
3) sačinjavanje analitičkih materijala u vezi sa pitanjima iz nadležnosti Viznog centra;
4) pripremu materijala za međunarodne odnosno međudržavne susrete i posete;
5) stručnu i analitičku obradu materijala koje MSP dostavlja Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije, predsedniku Republike, kao i drugim državnim organima.

Grupa za odobravanje viza

Član 52.

Grupa za odobravanje viza obavlja poslove koji se odnose na:

1) Odobravanje viza u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova;
2) vođenje evidencije o izdatim vizama i odbijenim zahtevima za izdavanje viza;
3) kontrolu zakonitosti i usmerava rad DKP u oblasti vizne politike Republike Srbije.

Odeljenje za međunarodnopravne poslove

Član 53.

Odeljenje za međunarodnopravne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

1) pripremu i sprovođenje postupka zaključivanja i ratifikacije međunarodnih ugovora;
2) elektronsko evidentiranje i čuvanje originalnih primeraka međunarodnih ugovora i prateće dokumentacije;
3) učešće Republike Srbije u postupcima pred međunarodnim pravosudnim institucijama;
4) primenu prava međunarodnih organizacija;
5) druge poslove iz oblasti međunarodnog prava.

Uže unutrašnje jedinice u Odeljenju za međunarodnopravne poslove

Član 54.

U Odeljenju za međunarodnopravne poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1) Grupa za međunarodne pravosudne institucije;
2) Grupa za međunarodne ugovore;
3) Grupa za pravo međunarodnih organizacija i opšta pitanja.

Grupa za međunarodne pravosudne institucije

Član 55.

Grupa za međunarodne pravosudne institucije obavlja poslove koji se odnose na:

1) saradnju sa međunarodnim pravosudnim institucijama: Međunarodni sud pravde, Stalni arbitražni sud, Međunarodni krivični sud, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, Haška konferencija za međunarodno privatno pravo, specijalizovani sudovi UN;
2) zastupanje Republike Srbije u postupcima pred međunarodnim pravosudnim institucijama
3) druge poslove iz delokruga Grupe.

Grupa za međunarodne ugovore

Član 56.

Grupa za međunarodne ugovore obavlja poslove koji se odnose na međunarodne multilateralne i bilateralne ugovore, kao i druge poslove iz delokruga Grupe.

Grupa za pravo međunarodnih organizacija i opšta pitanja

Član 57.

Grupa za pravo međunarodnih organizacija i opšta pitanja obavlja poslove koji se odnose na;

1) primenu prava međunarodnih organizacija univerzalnog i regionalnog karaktera;
2) primenu drugih aktuelnih pitanja međunarodnog prava;
3) druge poslove iz delokruga Grupe.