gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Osnovne organizacione jedinice
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Sektor za Evropsku uniju
+ larger fontnormal font- Smaller font
SEKTOR ZA EVROPSKU UNIJU

Član 26.

Sektor za Evropsku uniju obavlja poslove koji se odnose na:
1) analizu političke aktivnosti Evropske unije (u daljem tekstu: EU) i njenih pojedinih organa i tela, naročito u odnosu prema Republici Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana;
2) političke aktivnosti Republike Srbije prema EU;
3) koordinaciju aktivnosti u vezi sa pregovorima Republike Srbije sa nadležnim institucijama EU usmerenim ka punopravnom članstvu u EU;
4) koordinaciju i vođenje pregovaračkog procesa koji se odnosi na Poglavlje 31 - Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika;
5) aktivno učešće u delu pregovaračkog procesa koji se odnosi na potpoglavlje Politika razvojne i humanitarne pomoći u okviru Poglavlja 30 - Spoljni odnosi;
6) procese regionalne saradnje koje je EU inicirala, vodi i/ili je u njima jedan od partnera, članova ili učesnika;
7) druge poslove u vezi sa EU.

Uže unutrašnje jedinice u Sektoru za EU

Član 27.

U Sektoru za Evropsku uniju se obrazuju sledeće uže organizacione jedinice:

1) Odeljenje za institucije EU;
2) Odeljenje za sektorske politike EU;
3) Odeljenje za regionalne inicijative.

Odeljenje za institucije EU

Član 28.

Odeljenje za institucije EU obavlja poslove koji se odnose na :

1) saradnju Republike Srbije sa institucijama EU: Evropskim savetom, Savetom EU, Evropskom komisijom, Evropskim parlamentom, Spoljnopolitičkom službom EU i drugim savetodavnim, stručnim i radnim telima i grupama;
2) praćenje procesa pridruživanja država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU;
3) koordinaciju, praćenje i usaglašavanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU;
4) usaglašavanje nastupa institucija Republike Srbije prema EU, postupak izbora predstavnika Republike Srbije u radnim grupama, stručnim i savetodavnim telima i grupama EU.

Odeljenje za sektorske politike EU

Član 29.

Odeljenje za sektorske politike EU obavlja poslove koji se odnose na:

1) analizu i praćenje aktivnosti EU i njenih pojedinih organa i tela u pogledu sektorskih politika Evropske unije;
2) praćenje procesa harmonizacije nacionalnog zakonodavstva Republike Srbije sa zajedničkim pravnim tekovinama EU;
3) tehničku sektorsku koordinaciju nadležnih državnih organa i organa državne uprave Republike Srbije prema EU u toku pregovaračkog procesa, a posebno kao koordinator u pregovorima u Poglavlju 31 – Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika;
4) učešće u delu pregovaračkog procesa koji se odnosi na potpoglavlje Politika razvojne i humanitarne pomoći u okviru Poglavlja 30 - Spoljni odnosi;
5) druge poslove u vezi sa sektorskim politikama EU.

Odeljenje za regionalne inicijative

Član 30.

Odeljenje za regionalne inicijative obavlja poslove koji se odnose na:

1) praćenje, analizu i učešće u radu institucionalizovanih regionalnih inicijativa, kao i neformalnih regionalnih procesa, kojih je R. Srbije član ili učesnik, a čije su aktivnosti neposredno povezane sa procesom reformi i evropskih integracija R. Srbije i čiji je EU član ili učesnik;
2) sprovođenje niza aktivnosti kroz saradnju sa regionalnim inicijativama i davanja odgovarajućih predloga za koje je nadležno u cilju aktivnog doprinosa jačanju regionalne saradnje a time i pristupnim pregovorima R. Srbije Evropskoj uniji;
3) druge poslove u vezi sa regionalnim inicijativama i evropskim makro-regionalnim strategijama usmerenim na evropske integracije, uključujući i – po potrebi – saradnju na sprovođenju odgovarajućih projektnih aktivnosti od značaja za afirmaciju i razvoj regionalne saradnje. Procese regionalne saradnje koje je EU inicirala, vodi ili je u njima jedan od partnera, članica ili učesnica.