gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Konzularno Ulazak u Srbiju
četvrtak, 11. oktobar 2012. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Opšti uslovi za ulazak u Republiku Srbiju
+ larger fontnormal font- Smaller font
 1. važeća putna isprava, odnosno važeća lična karta kada je to predviđeno bilateralnim sporazumom ili Odlukom Vlade Republike Srbije.;
 2. važeća viza u putnoj ispravi, ako je viza za Srbiju potrebna za državljane države čiju putnu ispravu poseduje;
 3. dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji. Dovoljnim sredstvima se smatra iznos od 50 evra po danu boravka, a dokaz je gotovina u navedenom iznosu, izvod sa bankovnog računa, putnički čekovi, kreditne kartice, kao i garantno pismo;
 4. potvrda o vakcinisanju, odnosno, potvrda da nije oboleo od zarazne bolesti, a dolazi sa područja zahvaćenih epidemijom zaraznih bolesti, koja se određuju prema podacima Ministarstva zdravlja;
 5. ukoliko maloletna lica putuju sa jednim od roditelja potrebno je overeno punomoćje drugog roditelja, odnosno, kada putuju sa trećim licem, oba roditelja ili staratelja;
 6. preporučuje se posedovanje polise zdravstvenog osiguranja za period boravka u Srbiji na iznos medicinskih troškova koji ne može biti manji od 20.000 EUR.

U skladu sa odredbama Zakona o strancima Republike Srbije, ulazak u Republiku Srbiju odbiće se strancu:

 1. ako ne poseduje važeću putnu ispravu sa uredno pribavljenom vizom Republike Srbije (ovde proveriti da li je potrebna viza i koji su uslovi za dobijanje vize Republike Srbije);
 2. ako nema dovoljno finansijskih sredstava za izdržavanje tokom boravka u Republici Srbiji, povratak u zemlju porekla ili tranzit u treću zemlju. Dovoljnim sredstvima se smatra iznos od 50 evra po danu boravka, a dokaz je gotovina u navedenom iznosu, izvod sa bankovnog računa, putnički čekovi, kreditne kartice, kao i garantno pismo;
 3. ukoliko se nalazi u tranzitu, a ne ispunjava uslove za ulazak u treću državu;
 4. ako je na snazi zaštitna mera udaljenja ili mera bezbednosti proterivanja ili mu je otkazan boravak, odnosno druga mera priznata u unutrašnjem ili međunarodnom pravu koja uključuje zabranu prelaska državne granice – za vreme dok ta mera, odnosno otkaz boravka traju;
 5. ukoliko ne poseduje potvrdu o vakcinisanju ili drugi dokaz da nije oboleo, a dolazi sa područja zahvaćenih epidemijom zaraznih bolesti, koja se određuju prema podacima Ministarstva zdravlja;
 6. ako to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;
 7. ako se to lice u odgovarajućim evidencijama vodi kao međunarodni prestupnik;
 8. ako postoji opravdana sumnja da boravak neće koristiti u nameravanu svrhu.

Pogranični organi mogu zatražiti na uvid vaučer turističke agencije za turistička putovanja, adekvatno overeno pozivno pismo fizičkog ili pravnog lica, povratnu avio kartu, rezervaciju hotela ili potvrdu o privatnoj adresi na kojoj će stranac da boravi. Mogu se zatražiti i drugi podaci koji se prilikom prelaska granice učine značajnim za potvrdu svrhe putovanja.