gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Konzularno
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Sprovođenje međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju
+ larger fontnormal font- Smaller font
U postupku sprovođenja međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju neposredno učestvuju nadležni nosioci socijalnog osiguranja, Direkcija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Direkcija Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa nadležnim filijalama za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje sa svojim organizacionim jedincima i organizacione jedinice Nacionalne službe za zapošljavanje, uz saradnju, po pojedinim pitanjima, sa nadležnim ministarstvima: Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom zdravlja. Organ za vezu koji, između ostalog, prati sprovođenje međunarodnih sporazuma u ovoj oblasti je Zavod za socijalno osiguranje.

U ostvarivanju prava koja proističu iz međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju zainteresovani treba da imaju u vidu sledeće:

- Važeći međunarodni sporazumi o socijalnom osiguranju sprovode se u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja neposredno od strane nosilaca zdravstvenog i penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srbiji i inostranih organizacija zdravstvenog i penzijskog i invalidskog osiguranja.
- Za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, primenom sporazuma, postupak se sprovodi pred nadležnom filijalom zdravstvenog osiguranja i inostranom kasom/organizacijom zdravstvenog osiguranja.
- Za izdavanje potvrde o pravu na korišćenje zdravstvene zaštite za vreme privremenog boravka u inostranstvu, na dvojezičnom obrascu, nadležna je filijala zdravstvenog osiguranja kod koje je lice osigurano.
- Za izdavanje potvrde za diplomatsko-konzularne predstavnike Republike Srbije, koji su upućeni na rad u inostranstvo, potvrdu-obrazac izdaje Filijala zdravstvenog osiguranja za Grad Beograd.
- Za vreme privremenog boravka naših građana u državi, sa kojom je sporazumom predviđeno korišćenje zdravstvene zaštite, nadležna je inostrana kasa/organizacija zdravstvenog osiguranja.
Inostrani osiguranici, koji privremeno borave u Republici Srbiji, obrazac predaju filijali zdravstvenog osiguranja nadležnoj prema mestu njihovog privremenog boravka.

Za osiguranike, korisnike isključivo inostrane penzije, sa prebivalištem u Republici, nadležna je filijala zdravstvenog osiguranja prema mestu njihovog prebivališta. Za osiguranike, korisnike isključivo srpske penzije sa prebivalištem u stranoj državi, sa kojom je sporazumom predviđeno korišćenje zdravstvene zaštite, nadležna je kasa/organizacija zdravstvenog osiguranja države u kojoj imaju prebivalište.

Za ostvarivanje prava na penziju primenom sporazuma o socijalnom osiguranju zaključenim sa državama bivše SFRJ nadležna je filijala za penzijsko i invalidsko osiguranje na čijem području je osiguranik bio poslednji put osiguran, a ako je od prestanka osiguranja do pokretanja postupka proteklo 12 meseci, nadležna je filijala na čijem području lice ima prebivalište. Za primenu sporazuma o socijalnom osiguranju zaključenim sa drugim državama nadležna je Direkcija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Beograd, Dr Aleksandra Kostića broj 9, odnosno Direkcija Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3, 21000 Novi Sad.

Korisnik inostrane penzije sa prebivalištem u Republici Srbiji dostavlja inostranom nosiocu, na zahtev, potvrdu o životu koja može da se overi u Direkciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno u Direkciji Pokrajinskog fonda, kao i u filijalama za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Za ostvarivanje prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti potrebno je obratiti se nadležnom nosiocu za zapošljavanje.

Više informacija o zdravstvenom osiguranju možete naći na sajtu: www.rfzo.rs

Više informacija o penzijskom osiguranju možete naći na sajtu: www.pio.rs

Spisak sporazuma po zemljama:

Austrija
Sporazum između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01. decembra 2012. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 2/2012;

Belgija
Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01. septembra 2014. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 12/2010;

Bosna i Hercegovina
Sporazum između SRJ i Bosne i Hercegovine je stupio na snagu 01.01.2004. godine; objavljen je „ Službenom listu SCG-Međunarodni ugovori" broj 7/2003;

Bugarska
Sporazum između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01.februara 2013. godine; objavljen u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 11/2011;

Velika Britanija
Konvencija između FNRJ i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o socijalnom osiguranju je stupila na snagu 01. avgusta 1958. godine; objavljena je u »Službenom listu FNRJ- Dodatak MUIDS" broj 7 /1958;

Grčka
Sporazum između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01. marta 2020. godine; objavljen u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 9/2018;

Danska
Konvencija između SFRJ i Kraljevine Danske o socijalnom osiguranju stupila je na snagu 1. februara 1979. godine; objavljena je u „ Službenom listu SFRJ - Dodatak MUIDS" broj 5/1980;

Italija
Konvencija između FNRJ i Republike Italije o socijalnom osiguranju je stupila na snagu 01. januara 1961. godine; objavljena je u „Službenom listu FNRJ- Dodatak MUIDS" broj 1/1959;

Kanada
Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade je stupio na snagu 01. decembra 2014. godine; objavljen u „Službenom glasniku RS- Međunarodni ugovori" broj 12/2013;

Kina
Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine stupa na snagu 01. februara 2021. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 12/2018;

Kipar
Sporazum između Republike Srbije i Republike Kipar o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01.februara 2011. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 12/2010;

Libija
Sporazum između SFRJ i Velike Socijalističke Narodne Libijske Džamahirije o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01.juna 1990. godine; objavljen je u „Službenom listu SFRJ-Međunarodni ugovori" broj 1/1990;

Luksemburg
Sporazum između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01. novembra 2014. godine; objavljen u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 12/2013;

Mađarska
Sporazum između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti stupio je na snagu 1.12.2014. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 10/2014;

Severna Makedonija
Sporazum između SRJ i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01. aprila 2002. godine; objavljen je u „Službenom listu SRJ-Međunarodni ugovori" broj 1/2001;

Nemačka
Sporazum između SFRJ i SR Nemačke o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01.09.1969. godine; objavljen je u „ Službenom listu SFRJ" broj 9/1969. Izmene i dopune su izvršene Sporazumom iz 1974. godine; stupile su na snagu 14. maja 1975. godine, sa početkom primene od 01.01.1975. godine; objavljene su u „ Službenom listu SFRJ-MU" 24/1976;

Norveška
Konvencija između SFRJ i Kraljevine Norveške o socijalnom osiguranju je stupila na snagu 01.08.1976. godine; objavljena je u „Službenom listu SFRJ" broj 22/1975;

Panama
Sporazum o saradnji socijalnog osiguranja između SFRJ i Republike Paname je stupio na snagu 25. decembra 1975. godine; objavljen je u" Službenom listu SFRJ-Dodatak MUIDS" broj 11/1977;

Poljska
Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i NR Poljske stupila je na snagu 01.01.1959. godine; objavljena je u „ Službenom listu FNRJ - Dodatak MUIDS „ broj 9 /1958;

Rumunija
Sporazum između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti je stupio je na snagu 01. aprila 2018. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori" broj 2/2017;

Ruska Federacija
Sporazum između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti je stupio je na snagu 01. marta 2019. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 9/2018;

Slovačka
Sporazum između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01. marta 2013. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 2/2012;

Slovenija
Sporazum između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01. novembra 2010. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 111/2009;

Turska
Sporazum između Republike Srbije i Republike Turske o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01.12.2013. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 1/2010. godine;

Francuska
Opšta Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Francuske Republike stupila je na snagu 01.04.1951. godine; objavljena je „Službenom vesniku Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ" broj 4/51. Izmene i dopune su objavljene u „Službenom listu SFRJ-Međunarodni ugovori" broj 1/1967; 17/1971; 22/75, 7/1977; 5/79 i broj 9/1990.
Novi Sporazum između Republike Srbije i Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti je, s naše strane, potvrđen, objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 6/2015. Još nije stupio na snagu.

Holandija
Konvencija o socijalnom osiguranju između SFRJ i Kraljevine Holandije je stupila na snagu 01.04.1979. godine; objavljena je u Službenom listu SFRJ-Dodatak MUIDS" broj 11/1980;

Hrvatska
Sporazum između SRJ i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01.maja 2003. godine; objavljen je u „ Službenom listu SRJ -Međunarodni ugovori" broj 1/2001;

Crna Gora
Sporazum između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01. januara 2008. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS –Međunarodni ugovori" broj 102/2007;

Češka
Sporazum između SRJ i Češke Republike o socijalnom osiguranju stupio je na snagu 01. decembra 2002. godine; objavljen je u „Službenom listu SRJ-Međunarodni ugovori" broj 7/2002;

Švajcarska
Sporazum između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti je stupio je na snagu 01. januara 2019. godine; objavljen je u „Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 13/2010;

Švedska
Konvencija između SFRJ i Kraljevine Švedske o socijalnom osiguranju, stupila je na snagu 01.01.1979. godine; objavljena je u „ Službenom listu SFRJ- Dodatak MUIDS" broj 12/1979.