gototopgototop
Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo Dokumenti
Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Informacije od javnog značaja
+ larger fontnormal font- Smaller font
MSP u načelu omogućava pristup podacima bez ograničenja, osim onim podacima koji su, u skladu sa članom 9. i 14. Zakona, odnosno odredbama Pravilnika MSP o određivanju vrste i stepena tajnosti, cirkulaciji i čuvanju službenih materijala, označeni kao državna ili službena tajna.

Ministarstvo spoljnih poslova neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, ako bi time:
  1. ugrozilo život, zdravlje, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog lica;
  2. ugrozilo, omelo ili otežalo sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje za krivično delo, vođenje pretkrivičnog postupka, vođenje sudskog postupka, izvršenje presude ili sprovođenje kazne, ili koji drugi pravno uređeni postupak, ili fer postupanje i pravično suđenje;
  3. ozbiljno ugrozilo odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost, ili međunarodne odnose;
  4. bitno umanjilo sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji, ili bitno otežao ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa;
  5. učinilo dostupnim informaciju ili dokument za koji je propisima ili službenim aktom zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao državna, službena, poslovna ili druga tajna, odnosno koji je dostupan samo određenom krugu lica, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom koji pretežu nad interesom za pristup informaciji.
Takođe, MSP neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo lica na koje se tražena informacija lično odnosi, osim:
  1. ako je lice na to pristalo;
  2. ako se radi o ličnosti, pojavi ili događaju od interesa za javnost, a naročito ako se radi o nosiocu državne i političke funkcije i ako je informacija važna s obzirom na funkciju koju to lice vrši;
  3. ako se radi o licu koje je svojim ponašanjem, naročito u vezi sa privatnim životom, dalo povoda za traženje informacije.
Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama
Primeri obrazaca za podnošenje zahteva i žalbi i šematski prikaz postupka