gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство Основне организационе јединице
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Сектор за конзуларне послове
+ larger fontnormal font- Smaller font
СЕКТОР ЗА КОНЗУЛАРНЕ ПОСЛОВЕ

Члан 35.

Сектор за конзуларне послове обавља послове који се односе на:

1) заштиту интереса Републике Србије, њених држављана и домаћих правних лица у иностранству;
2) развијање веза са грађанима Републике Србије који се налазе на раду и боравку у иностранству;
3) миграције и остваривање сарадње с међунардним организацијама из ове области;
4) визну политику и њено спровођење у дипломатско-конзуларној мрежи;
5) област одбране земље у вези с боравком војних обвезника Републике Србије у иностранству;
6) припреме и преговоре о закључивању међународних уговора из конзуларне области;
7) сарадњу с дипломатско-конзуларним представништвима држава акредитованих у Републици Србији ради заштите интереса њихових држављана и правних лица;
8) припрему и спровођење поступка закључивања и ратификације међународних уговора;
9) електронско евидентирање и чување оригиналних примерака међународних уговора и пратеће документације;
10) учешће Републике Србије у поступцима пред међународним правосудним институцијама;
11) примену права међународних организација;
12) друге послове из области конзуларних односа и међународноправних питања.

Уже унутрашње јединице у Сектору за конзуларне послове

Члан 36.

У Сектору за конзуларне послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

1) Одељење за конзуларне послове;
2) Одсек за путне исправе и прелете ваздухоплова;
3) Одсек за миграциону политику, дијаспору и социјалне споразуме;
4) Одељење за визну политику (визни центар);
5) Одељење за међународноправне послове.

Одељење за конзуларне послове

Члан 37.

Одељење за конзуларне послове обавља послове који се односе на:

1) издавање путних исправа и виза у иностранству;
2) пружање помоћи у случајевима репатријације и депортације држављања Републике Србије;
3) бележничке функције;
4) матичарске функције;
5) издавање спроводнице за пренос посмртних остатака;
6) заштите имовинско-правних интереса државе, као и домаћих правних и физичких лица у иностранству;
7) стицање и губитак држављанства;
8) пружање заштите ухапшеним и осуђеним лицима у иностранству;
9) правне помоћи у грађанским и кривичним стварима;
10) остваривање права из области брачних и породичних односа;
11) заштиту пословно неспособних држављана;
12) спорове које воде држава или правна лица Републике Србије пред страним судовима или арбитражама;
13) област одбране земље у вези с боравком војних обвезника Републике Србије у иностранству
14) пружање помоћи и услуга домаћим бродовима и ваздухопловима;
15) обележавање, уређивање и одржавање гробова и спомен костурница Срба у иностранству;
16) пружање обавештења о прописима Републике Србије;
17) легализацију јавних исправа Републике Србије и страних јавних исправа у међународном промету;
18) чување матичних књига и издавање уверења на основу њих;
19) друге конзуларне послове из делокруга Одељења.

Уже унутрашње јединице у Одељењу за конзуларне послове

Члан 38.

У Одељењу за конзуларне послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

1) Група за регионалне конзуларне послове I;
2) Група за регионалне конзуларне послове II;
3) Група за регионалне конзуларне послове III;
4) Група за регинаолне конзуларне послове IV;
5) Група за системска питања;
6) Група за легализацију и матичне књиге;
7) Група за оставине и спорове у иностранству;
8) Група за конзуларни архив.

Група за регионалне конзуларне послове I

Члан 39.

Група за регионалне конзуларне послове I обавља све конзуларне послове описане у члану 43. овог правилника у односу на Аустрију, Лихтенштајн, Швајцарску, Немачку, Француску, Монако, Шпанију, Андору, Португал, Белгију, Холандију, Луксембург, Велику Британију, Ирску, Данску, Шведску, Норвешку, Финску, Исланд, Пољску, Чешку, Словачку, Летонију, Естонију и Литванију.

Група за регионалне конзуларне послове II

Члан 40.

Група за регионалне конзуларне послове II обавља све конзуларне послове описане у члану 43. овог правилника у односу на Италију, Сан Марино, Турску, Грчку, Кипар, Бугарску, Румунију, Албанију, Мађарску, Русију и евроазијске државе.

Група за регионалне конзуларне послове III

Члан 41.

Група за регионалне конзуларне послове III обавља све конзуларне послове описане у члану 43. овог правилника у односу на Словенију, Хрватску, Босну и Херцеговину, Црну Гору и Македонију.
Група за регионалне конзуларне послове IV

Члан 42.
Група за регионалне конзуларне послове IV обавља све конзуларне послове описане у члану 43. овог правилника у односу на САД, Канаду, земље Средње и Јужне Америке, Аустралију, Нови Зеланд и земље Азије и Африке.

Група за системска питања

Члан 43

Група за системска питања обавља послове који се односе на:
1) припрему правних инструкција из области конзуларних послова које су општег и системског карактера;
2) уређење електронске презентације конзуларних представништава Републике Србије у свету;
3) друге конзуларне послове општег карактера из делокруга Групе.

Група за легализацију и матичне књиге

Члан 44.
Група за легализацију и матичне књиге обавља послове који се односе на:

1) легализацију исправа у међународном саобраћају;
2) чување другог примерка матичних књига које воде дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије;
3) издавање извода и уверења из матичних књига;
4) друге конзуларне послове из делокруга Групе.

Група за оставине и спорове у иностранству

Члан 45.

Група за оставине и спорове у иностранству обавља послове који се односе на:

1) остваривање наследног права грађана Републике Србије у иностранству;
2) остваривање права на личну или породичну пензију, алиментацију, животно осигурање и накнаду штете;
3) друге конзуларне послове из делокруга Групе.

Група за конзуларни архив

Члан 46.

Група за конзуларни архив обавља архивске послове у Сектору за конзуларне односе.

Одсек за путне исправе и прелете ваздухоплова

Члан 47.

Одсек за путне исправе обавља послове који се односе на:

1) издавање дипломатских и службених пасоша;
2) поступак обезбеђења сагласности за прелете страних ваздухоплова преко територије Републике Србије;
3) поступак обезбеђења сагласности за прелете ваздухоплова Републике Србије преко територије других држава;
4) друге конзуларне послове у вези с путним исправама и прелетом ваздухоплова.

Одсек за миграциону политику, дијаспору и социјалне споразуме

Члан 48.

Одсек за миграциону политику, дијаспору и социјалне споразуме обавља послове који се односе на:

1) унапређење односа и развијања веза с грађанима Републике Србије које се налазе на раду и боравку у иностранству, посебно у области очувања културног и духовног идентитета и унапређења организације и садржаја рада удружења грађана Републике Србије у свету;
2) миграције и остваривање сарадње с међународним организацијама из ове области;
3) обележавање, уређивање и одржавање гробова и спомен костурница Срба у иностранству;
4) закључивање, ратификовање и примену међународних уговора из области социјалног осигурања;
5) друге послове у вези са миграцијама, дијаспором и социјалним споразумима.

Одељење за визну политику (визни центар)

Члан 49.

Одељење за визну политику (визни центар) обавља послове који се односе на:

1) Праћење и анализу односа Републике Србије са Европском унијом и другим државама у области визних режима; прати законодавство и прописе Европске уније и других земаља, потписница Шенгенског споразума у области визне политике и визног режима у циљу хармонизације домаћег законодавства и праксе са стандардима ЕУ и Шенгена;
2) у оквиру јединственог визног система, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, води евиденције о издатим визама и одбијеним захтевима за издавање виза;
3) врши контролу законитости и усмерава рад ДКП у области визне политике Републике Србије;
4) обавља послове који се односе на закључивање, ратификовање и примену међународних уговора у области визног режима и реадмисије Р.Србије са другим државама;
5) прикупља и обрађује податке и сачињава аналитичке материјале у вези са питањима из своје надлежности; прати и усмерава рад ДКП из свог делокруга; припрема материјале за међународне односно међудржавне сусрете и посете; учествује у стручној и аналитичкој обради материјала које МСП доставља Народној скупштини и Влади Републике Србије, председнику Републике, као и надлежним органима државне управе.

Уже унутрашње јединице у Одељењу за визну политику (визном центру)

Члан 50.

У Одељењу за визну политику (визном центру) образују се следеће уже унутрашње јединице:
1) Група за визну политику;
2) Група за одобравање виза.

Група за визну политику

Члан 51.

Група за визну политику обавља послове који се односе на:

1) праћење и анализирање проблематике односа са Европском Унијом и другим државама у области визних режима; праћење законодавства и прописа Европске Уније и других земаља, потписница Шенгенског споразума у области визне политике и визног режима у циљу хармонизације домаћег законодавства и праксе са стандардима ЕУ и Шенгена;
2) обављање послове који се односе на закључивање, ратификовање и примену међународних уговора у области визног режима и реадмисије Р.Србије са другим државама;
3) сачињавање аналитичких материјала у вези са питањима из надлежности Визног центра;
4) припрему материјала за међународне односно међудржавне сусрете и посете;
5) стручну и аналитичку обраду материјала које МСП доставља Народној скупштини и Влади Републике Србије, председнику Републике, као и другим државним органима.

Група за одобравање виза

Члан 52.

Група за одобравање виза обавља послове који се односе на:

1) Одобравање виза у сарадњи са Министарством унутрашњих послова;
2) вођење евиденције о издатим визама и одбијеним захтевима за издавање виза;
3) контролу законитости и усмерава рад ДКП у области визне политике Републике Србије.

Одељење за међународноправне послове

Члан 53.

Одељење за међународноправне послове обавља послове који се односе на:

1) припрему и спровођење поступка закључивања и ратификације међународних уговора;
2) електронско евидентирање и чување оригиналних примерака међународних уговора и пратеће документације;
3) учешће Републике Србије у поступцима пред међународним правосудним институцијама;
4) примену права међународних организација;
5) друге послове из области међународног права.

Уже унутрашње јединице у Одељењу за међународноправне послове

Члан 54.

У Одељењу за међународноправне послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

1) Група за међународне правосудне институције;
2) Група за међународне уговоре;
3) Група за право међународних организација и општа питања.

Група за међународне правосудне институције

Члан 55.

Група за међународне правосудне институције обавља послове који се односе на:

1) сарадњу са међународним правосудним институцијама: Међународни суд правде, Стални арбитражни суд, Међународни кривични суд, Међународни кривични трибунал за бившу Југославију, Хашка конференција за међународно приватно право, специјализовани судови УН;
2) заступање Републике Србије у поступцима пред међународним правосудним институцијама
3) друге послове из делокруга Групе.

Група за међународне уговоре

Члан 56.

Група за међународне уговоре обавља послове који се односе на међународне мултилатералне и билатералне уговоре, као и друге послове из делокруга Групе.

Група за право међународних организација и општа питања

Члан 57.

Група за право међународних организација и општа питања обавља послове који се односе на;

1) примену права међународних организација универзалног и регионалног карактера;
2) примену других актуелних питања међународног права;
3) друге послове из делокруга Групе.