gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство Синдикат
уторак, 20. фебруар 2018. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Интерни акти Синдиката
+ larger fontnormal font- Smaller font
sindikat

СТАТУТ

Синдиката Министарства спољних послова Републике Србије

Основна начела


Члан 1

Синдикат Министарства спољних послова Републике Србије (у даљем тексту Синдикат) је самостална, независна, добровољна и нестраначка, интересна организација запослених у Министарству спољних послова Републике Србије.

У њему, у складу са програмом и овим Статутом, чланови организовано остварују и штите своје професионалне, стручне, економске, социјалне, културне и друге интересе.


Члан 2

Синдикат делује на принципима солидарности и узајамности.

Члан 3

Синдикат сарађује са другим синдикатима и приступа синдикалним удружењима ради боље заштите професионалности, стручности и веће социјалне и материјалне сигурности.

У оквиру слободног синдикалног деловања, Синдикат сарађује са синдикатима који су организовани у дипломатијама других држава као и са међународним синдикалним удружењима.

Члан 4

Главни циљеви Синдиката су:
- заштита и унапређење професионалности и стручности;
- залагање за доследно поштовање критеријума стручности и професионализма при одлучивању о кадровима, распоређивању и напредовању у служби;
- очување права и заштита чланова у свим облицима синдикалних активности на плану уређивања радних односа, личних примања, радних услова, образовања, дисциплинске одговорности и радних спорова;
- учествовање и утицај на обликовање закона и прописа који уређују положај и права запослених и праћење примене њихових одредби;
- учвршћивање и развијање солиданости и узајамности међу члановима Синдиката, као и са другим запоследнима у МСП;
- међусобно информисање о питањима од заједничког интереса, и
- рад на другим договореним циљевима.

Чланство

Члан 5

Члан Синдиката може постати сваки запослени у Министарству спољних послова Републике Србије који потпише приступницу за учлањење у Синдикат.

Члан 6

Министар спољних послова, државни секретар, генерални секретар, генерални инспектор, председник дисциплинске комисије МСП и шеф кабинета МСП, не могу бити чланови Синдиката.

Уколико члан Синдиката постане носилац једне од функција наведених у претходном ставу, права и дужности који произилазе из чланства у Синдикату му мирују.

Члан 7

Члан Синдиката остварује своја права и дужности појединачно и заједно са другим члановима, и то:

a)права члана су:
- да учествује у обликовању, спровођењу и остваривању циљева и програма Синдиката,
- да, у оквиру организованог деловања Синдиката, учествује у остваривању својих и заједничких интереса,
- да бира и буде биран у органе Синдиката,
- да тражи одговорност чланова и органа Синдиката,
- да буде заштићен уколико би био доведен у неравноправан или мање повољан положај због остваривања синдикалне политике и циљева Синдиката,
- да има бесплатну правну помоћ и заступање у остваривању својих права и
- да користи финансијску помоћ из средстава Синдиката.

б)дужности члана су:
- да делује у складу са програмским и статутарним актима и одлукама органа Синдиката,
- да дефинише облике и методе остваривања синдикалних захтева.

Члан Синдиката који мисли да су му прекршена права из овог члана или је на неки други начин ускраћен, може да поднесе одговарајући захтев Извршном одбору Синдиката.

Уколико у року од 30 дана не добије одговор или се са одговорном не слаже, може да се жали Скупштини Синдиката.

Члан 8

Чланство у Синдикату престаје:
- престанком радног односа;
- иступањем на основу личне изјаве;
- брисањем због неплаћања чланарине дуже од четири месеца (уколико одлуком Извршног одбора није ослобођен плаћања чланарине) и
- искључивањем, уколико је деловао супротно програмским и статутарним актима Синдиката, противзаконито располагао синдикалном имовином и деловао у супротности са дужностима и етиком позива.

Предлог за искључење подноси Извршни одбор Дисциплинској комисији која одлучује о искључењу.

О брисању из чланства одлучује Извршни одбор.

Члан 9

Синдикат штити рад и личну неповредивост чланова Синдиката који обављају функције у Синдикату у складу са законом.

Организација, функционисање и органи Синдиката

Члан 10

Организација и функционисање Синдиката заснива се на његовом јединству и функционалном повезивању свих запослених у МСП, укључујући и оне који су распоређени у дипломатско-конзуларним представништвима.

Члан 11

Органи Синдиката су:
- Скупштина;
- Председник;
- Извршни одбор;
- Надзорни одбор и
- Дисциплинска комисија.

Члан 12

Скупштина је највиши орган Синдиката и по правилу се састаје једном годишње.

Скупштину чине сви чланови Синдиката.

Скупштину сазива Извршни одбор самостално или на иницијативу најмање 10% чланова.

О сазивању Скупштине се обавештавају сви чланови Синдиката који учествују у раду Скупштине и гласају.

Члан 13

Скупштина

Скупштина Синдиката има следећа овлашћења:
- усваја Статут и његове промене,
- усваја Програм Синдиката,
- усваја извештај о раду Синдиката,
- усваја правилнике и друге акте,
- бира чланове Дисциплинске комисије,
- одлучује о висини чланарине,
- бира чланове Извршног одбора Синдиката,
- бира чланове Надзорног одбора Синдиката,
- бира председника Извршног одбора који је по положају председник Синдиката,
- бира потпредседника Извршног одбора,
- разматра питања од значаја за професију и дефинише активности за њихово спровођење,
- одлучује о жалбама и молбама упућеним Синдикату,
- бира представнике Синдиката у органима синдикалног удружења,
- доноси одлуку о организовању протеста и штрајка.

Члан 14

Скупштина има кворум ако је присутна половина чланова Синдиката распоређених у МСП.

Одлуке су усвојене ако за њих гласа већина присутних чланова.

Одлуке се доносе тајним или јавним гласањем.

Радом Скупштине руководи радно председништво кога бира Скупштина Синдиката. Радно председништво чине председник и два члана.

О раду Скупштине се води записник.

Скупштина бира записничара и два оверивача записника.

Члан 15

Избори органа Синдиката се, по правилу, врше тајним гласањем између више кандидата. Скупштина може већином гласова присутних да одлучи да избори органа буду јавни.

Изабрани су кандидати који су добили већину гласова присутних чланова.

Члан и носилац функције у органима Синдиката подноси оставку органу чији је члан, односно носилац функције. Оставка може бити образложена. Оставка се констатује.

Разрешење члана и носиоца функције у органима Синдиката врши се у случајевима: противправног понашања, неоправданог одсуства са састанака најмање три пута узастопно, дуготрајне болести и друге објективне околности. Одлуку о разрешењу доноси орган чији је члан или носилац функције, ако се за њу изјасни већина присутних чланова.

Истовремено са доношењем одлуке о престанку функције у органу Синдиката, доноси се одлука о именовању вршиоца дужности до избора новог носиоца функције.

Радом Извршног одбора руководи председник Синдиката, а у његовој одсутности потпредседник Синдиката.

Председник, потпредседник и чланови Извршног одбора су овлашћени представници Синдиката у контактима са представницима МСП (министар спољних послова, државни секретар, генерални секретар).

Члан 16

Председник

Председник Синдиката је одговоран за рад Извршног одбора и спровођење усвојене политике и одлука Скупштине Синдиката.

Председник Синдиката представља Синдикат у јавности и пред државним органима. У његовој одсутности ту функцију обавља потпредседник Синдиката.

У изузетним случајевима, председник своја овлашћења може да пренесе на чланове Извршног одбора.

За председника Синдиката може бити биран само члан Синдиката који није члан ниједне политичке странке.

Члан 17

Извршни одбор

Извршни одбор је извршни орган Синдиката. Чине га председник Синдиката, потпредседник Синдиката и највише пет изабраних чланова.

Извршни одбор има следеће задатке:
- остварује главне циљеве из Статута и програма Синдиката;
- припрема и формулише програм рада Синдиката;
- у периоду између две Скупштине, по потреби, кооптира нове чланове Извршног одбора;
- организује финансијско пословање Синдиката и једанпут годишње извештава о њему;
- прати имплементацију колективних уговора;
- преговара са руководством МСП о унапређивању материјалног и социјалног положаја запослених и остваривању права из радног односа, и о томе обавештава Синдикат;
- одлучује о сарадњи Синдиката са другим синдикатима, као и на међународном плану;
- заступа чланове Синдиката у радно-правним споровима;
- утврђује облике деловања Синдиката у складу са одлукама Скупштине Синдиката;
- брине о усклађености синдикалног деловања са Статутом Синдиката и тумачи Статут Синдиката;
- брине о обавештавању чланства и јавности,
- прима жалбе и молбе упућене Синдикату,
- доноси одлуку о ослобађању обавезе плаћања чланарине члана Синдиката који је у тешкој материјалној ситуацији,
- подноси извештај о свом раду.

Члан 18

Извршни одбор именује секретара Синдиката који спроводи техничко оперативне налоге. По потреби, Извршни одбор може именовати благајника Синдиката.

За свој рад су одговорни Извршном одбору Синдиката.

,Члан 19

Надзорни одбор

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Синдиката.

О својим налазима писмено обавештава Скупштину Синдиката и предлаже акције тим поводом.

Надзорни одбор има три члана који између себе бирају председника.

Члан 20

Мандат председника, потпредседника, Извршног одбора и Надзорног одбора Синдиката траје две године и могу бити поново изабрани.

Кандидат или више кандидата за председника Синдиката мора да предложи свој програм рада за мандатни период.

Члановима органа Синдиката престаје функација распоређивањем на радно место у иностранству.

Дисциплинска комисија

Члан 21

Комисија се формира и састаје по потреби, на основу писаних захтева чланова и органа синдиката.

Дисциплинску комисију чине три члана који између себе бирају председника комисије.

Дисциплинска комисија води дисциплински поступак и изриче дисциплинске мере у складу са дисциплинским правилником.

Члан 22

Дисциплинске мере које, по спроведеном поступку, у складу са дисциплинским правилником изриче Комисија су:

- опомена и
- искључење.

Против мере Дисциплинске комисије постоји право жалбе Скупштини, као другостепеном органу.

Финансирање и финансијско пословање

Члан 23

Синдикат своју делатност финансира по принципу самофинансирања из чланарине и других прихода. Надзорни одбор обавештава чланове о финансијском пословању Синдиката једанпут годишње.

Члан 24

Висина чланарине, коју члан Синдиката намењује финансирању синдиката износи 0,5% (за запослене са нето износом плате до 49.999 динара), 0,75% за запослене са нето износом плате од 50.000 динара или више, односно 1% од месечне зараде за распоређене на радна места у ДКП.

Члан 25

Из средстава Синдиката се финансира Фонд солидарности и њиме управља Извршни одбор који једном годишње подноси извештај о управљању Фондом солидарности.

Члан 26

Деловање Синдиката је јавно.

Органи Синдиката су дужни да непосредно обавештавају чланове о своме раду.

Члан 27

Синдикат је правно лице.

Синдикат има свој печат и жиро-рачун. Печат је округлог облика, по ободу има ћириличним писмом исписан пун назив синдиката (Синдикат МСП РС), а у средини ћириличним писмом: Синдикат, а испод МСП РС.

Члан 28

Седиште Синдиката је у Београду, улица Кнеза Милоша 24.

Прелазне и изавршне одредбе

Члан 29

Статут је усвојила Оснивачка скупштина Синдиката дипломата Министарства спољних послова Републике Србије 15. априла 2011. године у Београду. Измене Статута Синдиката дипломата Министарства спољних послова усвојила је Скупштина Синдиката дипломата 15. децембра 2016. године и 1. јуна 2017. године. Примењује се од дана доношења.sindikat

НАЦРТ

На основу чл. 25. Статута Синдиката Министарства спољних послова (у даљем тексту: МСП), Синдикат МСП доноси

ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНОМ ПОСЛОВАЊУ

Члан 1.

Овим Правилником ближе се уређује начин коришћења финансијско-материјалних средстава којима располаже Синдикат МСП.

Члан 2.

О законитом и рационалном трошењу средстава, из члана 1. овог Правилника, старају се председник и потпредседник Синдиката. Секретар Синдиката води Централни регистар имовине о покретној и непокретној имовини. Секретар Синдиката се стара о прикупљању чланарине и води Централни регистар чланова.

Члан 3.

Средства из члана 1. овог правилника могу се користити за:

  1. нормалан рад и функционисање Синдиката, у складу са планом активности и законским обавезама (набавка и/или коришћење и/или одржавање: пословног простора, административно-техничке опреме и услуга, стручног усавршавања и стручног ангажовања, размене искустава, међународне сарадње, хуманитарних активности, превозних средстава, горива, пропагандних услуга, медијског деловања, репрезентације, пригодних поклона, награда, дневница и накнада за ангажовања; плаћање услуга и добара другим правним лицима; узимање и давање позајмица од и другим правним лицима; рефундирање трошкова);
  2. доделу синдикалних једнократних бесповратних солидарних помоћи члану Синдиката, у случајевима када то није обавеза послодавца предвиђена колективним уговором и одговарајућим интерним актима Министарства спољних послова. 
  3. организацију рекреативних одмора, спортско-рекреативних активности, излета и других видова дружења и друштвено-професионалног деловања, и 
  4. у другим случајевима када Скупштина Синдиката донесе одлуку.

Члан 4.

Одлуку о трошењу средстава у износу чија висина не подлеже опорезивању, доноси председник Синдиката, или у случају његове спречености, потпредседник, уз обавезу да најмање једном у шест месеци поднесе извештај члановима Извршног одбора.

Одлуку о трошењу средстава у износу чија висина подлеже опорезивању, доноси Извршни одбор Синдиката.

Одлуку о додели синдикалних једнократних бесповратних солидарних помоћи у износу чија висина не подлеже опорезивању доноси, у писаној форми, Извршни одбор на предлог Синдикалне комисије за доделу солидарне помоћи.

Синдикална комисија за доделу солидарне помоћи има председника, потпредседника и три члана. Одлуку о избору председника, потпредседника и чланова Синдикалне комисије доноси Скупштина Синдиката.

Синдикална комисија се, по правилу, састаје једном месечно.

Члан 5.

Извршни одбор Синдиката одлучује о конкретним лимитима износа из члана 3. тачке 2. Правилника, најмање једном годишње. По правилу, износи ће се одређивати према износу који не подлеже опорезивању.

Члан 6.

Признавање права из члана 3. тачке 2. може да оствари сваки члан Синдиката који уредно плаћа синдикалну чланарину. Чланство у Синдикату почиње даном подношења захтева Синдикату за упис у чланство и престаје даном подношења захтева Синдикату за исписивање из чланства.

Признавање права из члана 3. тачке 2. може се остварити подношењем писаног захтева Синдикату, у року од 30 дана од дана настанка разлога због којих се подноси захтев, који не може бити пре дана учлањења у Синдикат, нити после дана исчлањења из Синдиката.

Писани захтев, поред разлога због којих се подноси, мора да садржи име и презиме члана Синдиката, ЈМБГ и број личне карте, адресу пребивалишта, адресу на послу, контакт телефоне, податке о радном месту, занимању и звању, податке о текућем рачуну, са потребним прилозима који су релевантни за захтев – рачунима, извештајима, позивима, одлукама, сагласностима, наредбама, медицинском документацијом, потврдама о висини месечних прихода, социјално-материјалном положају и слично, изводима из матичне књиге рођених, венчаних или умрлих и копијама личних докумената (личне карте, чековне картице и слично).

Неблаговремени и непотпуни захтеви не могу бити основ за остваривање права из члана 3. тачке 2. Правилника.

Члан 7.

Признавање права из члана 3. тачке 2. Правилника, по правилу се реализује уплатом на текући рачун подносиоца. Евентуално враћање средстава врши се уплатом на текући рачун Синдиката.

Члан 8.

О захтевима се одлучује, у складу са Правилником и социјално-материјалним положајем запосленог, оним темпом и у износу који буду дозвољавала расположива средства на рачуну Синдиката.

Редослед приликом одлучивања о признавању права из члана 3. тачке 2. Правилника одређиваће се према датуму подношења захтева и уважавајући чињеницу колико је пута члан Синдиката остварио то право, дајући предност оним члановима који то право нису остварили или су га остварили мањи број пута.

Члан 9.

Одлуку о усвајању овог Правилника доноси Скупштина Синдиката. Правилник ступа на снагу осмог дана од дана истицања на огласној табли Синдиката.