gototopgototop
četvrtak, 14. jun 2018. Pretvori u pdf Odštampaj tekst Prosledi tekst
Ministar Dačić na skupu povodom obeležavanja 10. godina od stupanja na snagu Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom
+ larger fontnormal font- Smaller font
20180614 124050Istupanje prvog potpredsednika Vlade Srbije i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na skupu povodom obeležavanja 10. godina od stupanja na snagu
Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom:

„Poštovani gosti,
Uvaženi predstavnici diplomatskog kora u Republici Srbiji,

Čast mi je i zadovoljstvo da pozdravim sve učesnike skupa koji organizujemo povodom 10. godišnjice od stupanja na snagu Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom.

Želeo bih da zahvalim na inicijativi za organizaciju današnjeg okupljanja gospodinu Damjanu Tatiću, uvaženom članu i potpredsedniku Komiteta UN-a za prava osoba sa invaliditetom. Podsetiću da je gospodin Tatić član Komiteta za prava osoba sa invaliditetom u drugom uzastopnom četvorogodišnjem mandatu, što je potvrda njegovog izuzetnog doprinosa i ekspertize u ovom najvažnijem međunarodnom mehanizmu za zaštitu i unapređenje prava osoba sa invaliditetom.

Izražavam punu zahvalnost na učešću gospodinu Zoranu Djorđeviću, ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; gospođi Suzani Paunović, v.d. direktorki Kancelarije za ljudska i manjinska prava; gospođi Karli Herši, rezidentnom koordinatoru Ujedinjenih nacija; gospodinu Milanu Stošiću, predsedniku Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije.

Desetogodišnjica stupanja na snagu Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom je prilika da se podsetimo nekih važnih činjenica u vezi sa ovim značajnim međunarodnim pravnim instrumentom, da podelimo i razmotrimo iskustva koja smo naučili u poslednjih deset godina primene Konvencije, ukažemo na najvažnije izazove za ostvarivanje efikasnije primene propisanih međunarodnih standarda za prava osoba sa invaliditetom, kao i da reafirmišemo posvećenost Republike Srbije i naše zalaganje za promovisanje principa i obaveza iz Konvencije i njihovu doslednu primenu u praksi, u partnerstvu sa svim nadležnim državnim organima, a posebno sa organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom.

Današnji dijalog je prilika da se članovi diplomatskog kora u Republici Srbiji bliže upoznaju sa ulogom Komiteta UN-a za prava osoba sa invaliditetom na planu promovisanja i zagovaranja univerzalne zaštite prava ove ranjive kategorije stanovništva i doprinosom ovog međunarodnog tela saradnji između država u ovoj oblasti. Postizanje socijalne kohezije je jedan od ciljeva svake unutrašnje politike, a razmena ideja i dobrih praksi je važan element u formulisanju i primeni politika koje doprinose zadovoljavanju interesa svih društvenih kategorija, odnosno, eliminisanju svih oblika diskriminacije.

Podsetiću da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija jednoglasno usvojila Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom 13. decembra 2006. godine, koja je stupila na snagu 3. maja 2008. godine. Konvenciju je do sada ratifikovalo 177 država članica Ujedinjenih nacija, što je ogroman uspeh i potvrda značaja koji države širom sveta pridaju ovom pitanju. Republika Srbija je potpisala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i Opcioni protokol 17. decembra 2007. godine a ratifikovala 31. jula 2009. godine.

Cilj Konvencije je da se unapredi, zaštiti i osigura puno i jednako uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda svim osobama sa invaliditetom. Osnovna načela Konvencije su: poštovanje urođenog dostojanstva osoba sa invaliditetom i njihove individualne samostalnosti, uključujući slobodu vlastitog izbora i nezavisnost; zabrana diskriminacije; puno i efikasno učešće i uključivanje u društvo; uvažavanje razlika i prihvatanje osoba sa invaliditetom kao dela ljudske raznolikosti i čovečanstva; jednake mogućnosti; dostupnost; ravnopravnost žena i muškaraca; uvažavanje razvojnih sposobnosti dece sa invaliditetom kao i poštovanje prava dece sa invaliditetom na očuvanje svog identiteta.

Republika Srbija je snažan zagovornik poštovanja i unapređenja prava osoba sa invaliditetom. Sa aspekta Ministarstva spoljnih poslova želeo bih da poručim da je Republika Srbija pouzdan partner međunarodne zajednice u procesu saradnje, ne samo u domenu primene naših obaveza koje proističu iz Konvencije, već i u smislu pružanja podrške svim usaglašenim inicijativama za afirmaciju i razvoj zaštite prava osoba sa invaliditetom na međunarodnom nivou. U tom smislu, Republika Srbija je tradicionalni ko-sponzor rezolucija Saveta za ljudska prava i Generalne skupštine UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, o kojima preovlađuje konsenzus međunarodne zajednice, što je potvrda zajedničke odgovornosti i razumevanja koje države širom sveta pridaju tretiranju ovog pitanja i primer uzorne saradnje u Ujedinjenim nacijama.

Naša saradnja sa sistemom Ujedinjenih nacija u oblasti zaštite prava osoba sa invaliditetom svestrano je realizovana upravo u našem odnosu sa Komitetom za prava osoba sa invaliditetom. Naš pristup saradnji u ovom kontekstu je da podnošenje i razmatranje izveštaja, odnosno, upućivanje preporuka od strane Komiteta, nije početak i kraj našeg angažmana, već deo kontinuiranog procesa razmatranja, u cilju primene najboljih rešenja koja su u interesu osoba sa invaliditetom. Institucionalizacija ovog procesa, u vidu uspostavljanja Saveta za praćenje primene preporuka ugovornih tela UN-a, je najbolja konkretna ilustracija našeg pristupa.

Dragi prijatelji,
Hteo bih da, još jednom, izrazim duboku zahvalnost članu i potpredsedavajućem Komiteta za prava osoba sa invaliditetom gospodinu Damjanu Tatiću na njegovoj posvećenosti i doprinosu radu Komiteta u proteklih 8 godina. Kvalitet zalaganja gospodina Tatića, njegovo učešće u radu Komiteta, posebno rad na generalnim komentarima o pristupačnosti, njegov entuzijazam, energija i odgovornost, trebalo bi da budu inspiracija svih budućim kandidatima za članove ugovornih tela Ujedinjenih nacija.

Ministarstvo spoljnih poslova je, pored političke podrške na promovisanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom, pružilo i podršku izboru gospodina Tatića, kao i podršku njegovom uspešnom obavljanju funkcije, čime se proteklih godina uspešno realizovala jedna važna međunarodna aktivnost koja je doprinela ugledu Republike Srbije u međunarodnoj zajednici.

Zahvaljujem na pažnji."