gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство Документи
среда, 17. новембар 2010. Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Уредба о издавању дипломатских и службених пасоша
+ larger fontnormal font- Smaller font
На основу члана 9. став 5. и чл. 10. и 11. Закона о путним исправама ("Службени гласник РС", бр. 90/07 и 116/08) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС" број 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

Уредбу о издавању дипломатских и службених пасоша

Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 7/2009 од 30.1.2009. године.

Члан 1.

Овом уредбом одређују се лица којима се издају дипломатски и службени пасоши, критеријуми и начин њиховог издавања.

Члан 2.

Дипломатски пасош издаје се лицима која обављају следеће функције:

1) председнику Републике;

2) председнику Народне скупштине;

3) председнику Владе;

4) потпредседнику Владе;

5) министру у Влади;

6) председнику Уставног суда;

7) председнику Врховног суда Србије;

8) гувернеру Народне банке Србије;

9) начелнику Генералштаба Војске Србије;

10) запосленима у Министарству спољних послова, у складу са законом, овом уредбом и прописом министра спољних послова.

Члан 3.

Дипломатски пасош, по престанку функције, издаје се функционерима из члана 2. тач. 1) до 3) ове уредбе и министру спољних послова.

Члан 4.

Ради обављања поверене мисије у иностранству, на образложени предлог, дипломатски пасош се издаје:

1) народном посланику у Народној скупштини;

2) Тужиоцу за ратне злочине Републике Србије;

3) председницима скупштина и извршних већа аутономних покрајина;

4) руководиоцу цивилне и војне службе безбедности.

Члан 5.

Дипломатски пасош издаје се лицу које је именовано за амбасадора добре воље Републике Србије или је њен амбасадор добре воље у међународним хуманитарним, спортским, културним или другим организацијама.

Члан 6.

Службени пасош издаје се лицима која обављају следеће функције:

1) председнику Привредне коморе Србије;

2) Републичком јавном тужиоцу;

3) директору Канцеларије Владе за европске интеграције.

Службени пасош издаје се државним службеницима, државним службеницима на положајима и руководећим радницима са посебним овлашћењима у државним органима, када путују у иностранство службеним послом који захтева поседовање службеног пасоша, на начин и по поступку прописаним чланом 10. ове уредбе.

Члан 7.

Министар спољних послова, изузетно, одобрава издавање дипломатског или службеног пасоша лицу запосленом у државном органу на образложени писани захтев органа који лицу поверава обављање одређеног посла у иностранству, представницима Републике Србије у оквиру функционалне заступљености у међународним организацијама и телима, као и у другим оправданим случајевима.

Члан 8.

Пасоши лица из чл. 4, 6. и 7. ове уредбе, после обављеног службеног посла у иностранству, депонују се код државног органа - подносиоца предлога за издавање дипломатског или службеног пасоша.

Подносилац предлога обавезан је да врати дипломатски или службени пасош функционера или службеника након окончања његове службене мисије у иностранству.

Члан 9.

Лица, носиоци дипломатских и службених пасоша, дужна су да по престанку функције односно радног односа који је био основ за издавање ове врсте пасоша, врате пасоше Министарству спољних послова, посредством органа на чији захтев је пасош издат.

О престанку услова из става 1. овог члана државни орган одмах ће обавестити Министарство спољних послова и доставити пасош ради поништења.

Члан 10.

Образложени предлог, односно молба државног органа или надлежног тела међународне организације за издавање дипломатског или службеног пасоша, потписана од стране овлашћеног лица у државном органу, подноси се Министарству спољних послова заједно са попуњеним захтевом за издавање пасоша и прилозима у смислу члана 30. Закона о путним исправама.

Молба из става 1. овог члана подноси се по правилу најмање седам дана пре дана планираног службеног пута.

Рок из става 2. овог члана не обухвата време потребно за прибављање стране визе.

Члан 11.

Дипломатски и службени пасош издају се са роком важења од пет година.

Члан 12.

У случају нестанка дипломатског или службеног пасоша, Министарство спољних послова, на захтев надлежног органа - подносиоца предлога, издаје нови пасош, пошто утврди околности нестанка, идентитет лица, спроведе поступак проглашења неважећим и обавести инострана дипломатско-конзуларна представништва о његовом нестанку.

Члан 13.

Поступак издавања дипломатских и службених пасоша ближе уређује својим актом, сагласно законским прописима, министар спољних послова.

Члан 14.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о лицима којима се издаје дипломатски и службени пасош, начину издавања и вођења евиденције о издатим дипломатским и службеним пасошима и визама ("Службени лист СЦГ", број 37/03).

Члан 15.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

05 број 110-4246/2008-2

У Београду, 29. јануара 2009. године

Влада

Председник,

др Мирко Цветковић, с.р.