gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство Документи
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Уредба о условима за стицање и губитак дипломатског звања
+ larger fontnormal font- Smaller font
На основу члана 37. став 2. Закона о спољним пословима ("Службени гласник РС", бр. 116/07, 126/07-исправка и 41/09),

Влада доноси

Уредбу о условима за стицање и губитак дипломатског звања

Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 80/2009 од 29.9.2009. године.

Глава прва

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Садржина уредбе

Члан 1.

Овом уредбом уређују се посебни услови за стицање дипломатског звања, као и начин њиховог стицања и губитка.

Значење појединих израза у овој уредби

Члан 2.

(1) Под дипломатским звањем подразумева се посебно звање које носе државни службеници распоређени на дипломатске и конзуларне послове у организационим јединицама Министарства спољних послова (у даљем тексту: Министарство), укључујући и дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у иностранству, које им у складу са општеприхваћеном дипломатском праксом обезбеђује одговарајући ранг у остваривању представничке функције и извршавању спољнополитичких послова и задатака.

(2) Израз амбасадор у Министарству означава највише дипломатско звање, а не функцију шефа сталне дипломатске мисије Републике Србије у другој држави, односно при међународној организацији.

Глава друга

СТИЦАЊЕ ДИПЛОМАТСКОГ ЗВАЊА

Услови под којима државни службеник стиче дипломатско звање

Члан 3.

Државни службеник стиче дипломатско звање ако испуни следеће услове:

(1) има високо образовање из области друштвених наука;

(2) има положен дипломатско-конзуларни испит, осим ако стиче статус дипломате на основу члана 35. став 3. Закона о спољним пословима;

(3) познаје стране језике у складу са условима одређеним актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, и

(4) ако је распоређен на дипломатске или конзуларне послове у унутрашњој организационој јединици Министарства или у дипломатско-конзуларном представништву.

Дипломатско звање функционера и лица на положају

Члан 4.

Функционери и лица на положају у Министарству задржавају своја дипломатска звања која су стекли пре избора на функцију, односно пре постављења на положај само у комуникацији са представницима других држава и међународних организација, док своја права по основу рада и радног односа остварују у складу са својом функцијом, односно положајем.

Звање амбасадора у Министарству и министра саветника

Члан 5.

У звању амбасадора и министра саветника обављају се најсложенији послови који знатно утичу на обликовање и остварење спољне политике Републике Србије, а који захтевају највише стваралачке способности и највиши степен стручности, искуства, предузимљивости и способности руковођења организационим јединицама Министарства, сталну дипломатску комуникацију и највиши ниво одговорности.

Амбасадор у Министарству и министар саветник су самостални у свом раду у оквирима који су одређени циљевима спољне политике Републике Србије, као и инструкцијама министра спољних послова (у даљем тексту: министар).

За стицање звања амбасадора у Министарству, поред услова из члана 37. тачка 5. Закона о спољним пословима, неопходно је најмање десет година радног искуства у струци, а за министра саветника најмање осам година радног искуства у струци.

Звање првог саветника, саветника и првог секретара

Члан 6.

У звању првог саветника, саветника и првог секретара обављају се послови високог степена сложености који захтевају посебно знање и искуство из појединих области спољне политике, међународних односа или конзуларних послова, високе аналитичке способности и високу предузимљивост, с високим нивоом одговорности и редовном дипломатском комуникацијом на одговарајућем нивоу.

Први саветник, саветник и први секретар раде самостално, у оквиру инструкција и уз повремен надзор претпостављеног.

За стицање звања првог саветника неопходно је најмање седам, за стицање звања саветника најмање шест, а за стицање звања првог секретара најмање пет година радног искуства у струци.

Звање другог секретара, трећег секретара и аташеа

Члан 7.

У звању другог секретара, трећег секретара и аташеа обављају се сложени послови који захтевају стручност, предузимљивост, одговорност за правилну примену утврђених метода рада и поступака, као и повремену дипломатску комуникацију на одговарајућем нивоу.

Други секретар, трећи секретар и аташе раде унутар прецизно утврђеног оквира деловања, уз редован надзор претпостављеног.

За стицање звања другог секретара неопходно је најмање четири, за стицање звања трећег секретара најмање три, а за стицање звања аташеа најмање једна година радног искуства у струци.

Звање лица делегираних у дипломатско-конзуларно представништво на основу споразума са другим државним органом

Члан 8.

Официри Војске Србије и државни службеници других органа државне управе који се, на основу споразума са Министарством спољних послова, делегирају на радна места у дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у иностранству, стичу звања одређена наведеним споразумом, а у складу са постојећом дипломатском праксом.

Начин стицања дипломатског звања

Члан 9.

Дипломатско звање се стиче:

(1) решењем о премештају или пријему у радни однос на радно место дипломатских или конзуларних послова, у складу са актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места;

(2) решењем о унапређењу из нижег у непосредно више дипломатско звање, на основу постигнутих резултата рада, стручности, радног искуства и потреба Министарства.

На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба.

Глава трећа

ГУБИТАК ДИПЛОМАТСКОГ ЗВАЊА

Престанак радног односа у Министарству

Члан 10.

Престанком радног односа у Министарству губи се дипломатско звање.

Државни службеник који је на основу споразума Министарства са другим органом државне управе био делегиран на посебну дужност у дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије, губи дипломатско звање престанком рада у представништву.

Премештај на радно место извршиоца

Члан 11.

Државни службеник који уз своју сагласност буде премештен са радног места дипломате на радно место извршиоца, у смислу закона којим се уређују права и дужности државних службеника и члана 32. Закона о спољним пословима, губи дипломатско звање.

Утврђивање недостатка неопходних знања и вештина

Члан 12.

Ако у поступку предвиђеном у члану 42. ст. 2. до 4. Закона о спољним пословима буде утврђено да дипломата не поседује знања и вештине неопходне за радно место на које је био распоређен, решењем којим се распоређује на друго дипломатско радно место које одговара његовим знањима и вештинама биће му одређено и ниже дипломатско звање (највише звање у оквиру ниже групе дипломатских звања), ако је то у складу са актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

Задржавање стеченог дипломатског звања

Члан 13.

Дипломата може уз своју сагласност бити привремено премештен на ниже радно место у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије ако потребе Министарства то захтевају, задржавајући у комуникацији са представницима других држава и међународних организација претходно звање.

Ако по престанку рада у дипломатско-конзуларном представништву, у унутрашњим организационим јединицама Министарства не постоји упражњено радно место у звању које је дипломата до тада имао, министар може, у смислу члана 44. став 5. Закона о спољним пословима, одлучити да дипломата буде премештен на ниже дипломатско радно место уз задржавање звања које је имао пре премештаја у дипломатско-конзуларно представништво.

О задржавању претходног дипломатског звања из става 2. овог члана одлучује се решењем о премештају на ново радно место.

Глава четврта

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Ступање на снагу уредбе

Члан 14.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

05 број 110-5755/2009-1

У Београду, 24. септембра 2009. године

Влада

Први потпредседник Владе -

заменик председника Владе,

Ивица Дачић, с.р.