gototopgototop
Министарство спољних послова Министарство Документи
Претвори у пдф Одштампај текст Проследи текст
Повеља интерне ревизије
+ larger fontnormal font- Smaller font
На основу члана 2. став 1. тачка 22) и члана 17. став 1. тачка 1) Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС", бр. 99/11 и 106/2013), а складу са чланом 82. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС"бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –испр. и 108/2013), на предлог руководиоца Групе за интерну ревизију Министарства спољних послова, министар спољних послова одобрава


ПОВЕЉУ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

 

Увод

Интерна ревизија је активност независног, објективног уверавања и консултантска активност осмишљена са циљем креирања додатне вредности и унапређења пословања организације. Она помаже организацији у постизању циљева увођењем систематског, дисциплинованог приступа процени и унапређењу ефективности процеса управљања организацијом.

Повељом интерне ревизије одређује се функција интерне ревизије у Министарству спољних послова (у даљем тексту: Министарство): успостављање интерне ревизије, сврха интерне ревизије, обим-делокруг рада, независност, одговорности руководиоца Групе за интерну ревизију, дужности министра, извештавање и комуникација, осигурање квалитета рада интерне ревизије, као и сарадња са другим институцијама.

 

Успостављање интерне ревизије

Интерна ревизија успоставља се организовањем посебне функционално независне организационе јединице за интерну ревизију у оквиру Министарству спољних послова, која у свом раду, непосредно министру пружа потврду адекватности система интерних контрола у Министарству.

 

Сврха интерне ревизије

Интерна ревизија је део свеобухватног система интерне финансијске контроле у јавном сектору.

Сврха интерне ревизије је да допринесе унапређењу пословања Министарства; да помогне Министарству у постизању дефинисаних циљева применом систематичног и дисциплинованог приступа у испитивању и процени система управљања ризицима, контрола и управљања организацијом.

Обим - делокруг рада интерне ревизије

Обим интерне ревизије обухвата, али није ограничен на, уверавање о адекватности и ефективности постојећих процеса: а) управљања Министарством, б) управљања ризицима, в) успостављања интерних контрола, г) процене квалитета руковођења додељеним дужностима и одговорностима у постизању циљева и задатака. Поред наведеног, интерна ревизија треба да:

- утврди ризике, процени ризике и управљање ризицима који утичу на остваривање стратешких циљева Министарства;
- утврди да ли су важни финансијски, управљачки, оперативни и други подаци тачни, поуздани и благовремени;
- оцени усаглашеност са оним законима, прописима, политикама, плановима, процедурама, које би могле значајно утицати на организацију;
- потврди да се средства и информације одговарајуће чувају, а по потреби и верификује њихово постојање;
- процени интерне контроле успостављене ради спречавања сукоба интереса, злоупотреба, лошег управљања, могућих губитака, грешака, превара и неправилности;
- утврди да су ресурси којима располажу запослени адекватни;
- оцени операције или програме ради пружања уверавања, да ли су резултати у складу са утврђеним циљевима, и да ли се операције или програми одвијају у складу са планом;
- прати и вреднује процес управљања;
- прати и оцењује ефективност процеса управљања ризицима организације;
- процени степен координације интерне и екстерне ревизије, а по посебном захтеву министра процени квалитет извођења екстерних ревизора; и
- пружи саветодавне услуге министру у области управљања ризицима, контроле и процеса руковођења, у складу са унапред утврђеним ревизорским Програмом.

Делокруг рада интерне ревизије није ограничен и укључује све програме, активности и процедуре Министарства. Ту је укључена и ревизија фондова ЕУ, као и свих осталих ресурса које су обезбедила друга тела, организације и институције.

Интерна ревизија своје послове обавља у форми извештаја о ревизији система, извештаја о ревизији успешности, извештаја о финансијској ревизији и извештаја о ревизији усаглашености са прописима.

 

Независност

Да би интерна ревизија свој посао обављала ефективно и била сигурна да може слободно да врши сваку ревизију на најадекватнији начин, неопходно је да у оквиру Министарства функционише као независна активност.

Независност интерне ревизије обезбеђује се кроз:
- овлашћење да руководилац интерне ревизије подноси извештаје директно министру;
- овлашћење да интерна ревизија има право слободног и неограниченог приступа свим информацијама; активностима, руководиоцима и њиховим запосленим, евиденцији, имовини и електронским и другим подацима, укључујући и поверљиве;
- овлашћење да планира сопствене програме рада на основу свеобухватне процене ризика;
- овлашћење да руководилац интерне ревизије и интерни ревизори нису део ни једног пословног процеса, немају одговорност за руковођење процедурама или активностима, ван активности интерне ревизије;
- обавезу да руководилац интерне ревизије и интерни ревизори буду независни у свом раду и не могу бити отпуштени или премештени на друго радно место због изношења чињеница и давања препорука у вези са интерном ревизијом;
- обавезу да сви запослени у ревизији су обавезни да дају изјаву о потенцијалном сукобу интереса за сваку ревизију коју обављају.

 

Одговорности руководиоца Групе за интерну ревизију

Руководилац Групе за интерну ревизију одговоран је за:
- припрему и усаглашавање стратегијског плана рада интерне ревизије са министром, који га одобрава, у складу са циљевима и делокругом рада који обухвата комплетан скуп активности Министарства и који је заснован на објективном разумевању и процени ризика са којима се суочава Министарство;
- припрему годишњег плана рада, на основу стратегијског плана рада интерне ревизије, узимајући у обзир промене у пословању, ризике, промене програма, система и контрола Министарства; као и питања расподеле ревизорског времена, расположивости кадровских и буџетских ресурса за ревизију у наредној календарској / фискалној години и усаглашавање са министром, који га одобрава;
- организацију, координацију и расподелу задатака у Групи, ради ефикасног и ефективног остварења планова, чија евентуална одступања и разлоге саопштава министру;
- адекватно и благовремено саопштавање свих ревизорских налаза и закључака руководству; успостављање и одржавање процедуре која осигурава праћење извршења усаглашених препорука од стране руководства;
- надгледање примене методологије интерне ревизије; и
- предлагање министру плана професионалне обуке и развоја интерних ревизора, како би се ангажовао одговарајући кадар.
Наведене дужности врше се у складу са Међународним стандардима интерне ревизије, прописима којима се уређује интерна ревизија у Републици Србији и Етичким кодексом .

 

Дужности министра

Министар спољних послова:
- успоставља и осигурава адекватно функционисање интерне ревизије;
- обезбеђује ресурсе за интерну ревизију (запослене, средства, опрему) који су неопходни да би испунила своје дужности;
- обезбеђује независност рада интерне ревизије, нарочито у погледу права приступа и извештавања руководиоца интерне ревизије;
- обезбеђује примену препорука интерне ревизије; и
- доставља годишњи извештај интерне ревизије Министарству финансија- Централној јединици за хармонизацију у складу са прописаним роком.

 

Извештавање и комуникација

Руководилац Групе за интерну ревизију укључен је у кључне активности везане за извештавање и комуникацију:
- са министром разматра, усаглашава и ажурира стратешки и годишњи план рада интерне ревизије;
- припрема извештаје о активностима интерне ревизије и разматра их са министром;
- припрема и разматра годишњи извештај за министра о активностима интерне ревизије који пружа потврду адекватности (или неадекватности) система интерних контрола;
- повремене састанке са министром на којима се разматрају питања проистекла из појединачних ревизија, сумњи у криминалну радњу, проблема са приступом, и друго; и
- присуствује редовним састанцима руководства.

 

Осигурање квалитета рада интерне ревизије

Оцена квалитета рада интерне ревизије врши се према програму оцењивања: интерним и екстерним оцењивањем, са циљем саопштавања уверавања да ли ревизију спроводе обучени ревизори у складу са општеприхваћеним Међународним стандардима и да ли сачињавају извештаје који су објективни и поштени.

Интерно оцењивање врши руководилац интерне ревизије сталним прегледима извођења и периодичним прегледима –само-оцењивањем.

Екстерно оцењивање спроводи Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија анализом достављених годишњих извештаја о раду интерне ревизије и периодичним прегледом у седишту министарства, најмање једном у пет година.

 

Сарадња са другим институцијама

Интерни ревизори у обавези су да сарађују са Сектором- Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија, како би добили све потребне смернице, методолошка упутства и како би следили заједничке критеријуме за организацију и поступање интерне ревизије у јавном сектору.

Интерни ревизори успостављају, у складу са законом којим се уређује буџетски систем, сарадњу са Државном ревизорском институцијом, стручним удружењима, институцијама: Народном Скупштином, Владом Републике Србије, Канцеларијом за европске интеграције, Саветом за борбу против корупције, Агенцијом за борбу против корупције, Заштитником грађана, Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као и другим телима и организацијама, ради унапређења рада и професионалног развоја интерних ревизора.

 

Завршне одредбе

Даном ступања на снагу ове повеље, престаје да важи Повеља интерне ревизије Министарства спољних послова, Број: 947-2/12 од 12. октобра 2012. године.

Ова Повеља ступа на снагу даном одобрења и објављује се на интернет презентацији Министарства.


Руководилац Групе за интерну ревизију
Анђелка Шимшић
МИНИСТАР СПОЉНИХ ПОСЛОВА
  Ивица Дачић